Główne zadania konsultanta:

Prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki to konsultant krajowy w dziedzinie kardiologii.  Do zadań konsultantów krajowych należą w szczególności:

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032

 

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032, wprowadzany uchwałą, ma być kompleksową narodową strategią kardiologiczną. Stanowi reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z ChUK.

Podkreślono, że „program jest narodową strategią kardiologiczną, której celami nadrzędnymi są:
– obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu krążenia, w tym obniżenie nadumieralności mężczyzn w wieku produkcyjnym (25–64 lata) oraz zbliżenie wskaźników stanu zdrowia (długość trwania życia, liczba zgonów oraz chorobowość) do średnich wskaźników w EU–27,
– zmniejszenie różnic regionalnych w zachorowalności i umieralności z powodu ChUK związanym z dostępnością do świadczeń zdrowotnych,
– zredukowanie poziomu klasycznych czynników ryzyka ChUK w populacji z uwzględnieniem społeczno-ekonomicznych nierówności w zdrowiu,
– poprawa organizacji badań naukowych w kardiologii oraz zwiększenie potencjału badań naukowych i projektów innowacyjnych w zakresie między innymi identyfikacji populacji najbardziej narażonych na ryzyko zachorowania na ChUK oraz głównych przyczyn rozwoju ChUK, a także wypracowania rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych”.

Program opracowano ze względu na obecne i prognozowane zwiększenie się zachorowań na choroby układu krążenia, a także wynikającą z tego wysoką umieralność oraz poważne konsekwencje społeczne, w tym pogorszanie jakości życia chorych oraz znaczne obciążenia finansowe związane z leczeniem tych chorób – uzasadniono w 149-stronicowym dokumencie przygotowanym przez pełnomocnika ministra zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 prof. Tomasza Hryniewieckiego we współpracy z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym.

Poinformowano także o tym, ile ma kosztować program.

– Kwota środków zaplanowanych na realizację programu w 2022 r. wynosi 24 mln zł – wyliczono, dodając, że „w latach 2023–2032 planowane nakłady z budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w ramach programu nie mogą być wyższe niż 270 mln zł rocznie, w tym nie więcej niż:
– 10 mln zł na inwestycje w kadry,
– 25 mln zł na inwestycje w edukację, profilaktykę i styl życia,
– 45 mln zł na inwestycje w pacjenta,
– 40 mln zł na inwestycje w naukę i innowacje,
– 150 mln na inwestycje w system opieki kardiologicznej”.

  Why choose nano home care?

  We are committed to being your shoulder to lean on and providing honest advice for your loved one’s situation during this delicate time.

  Daily care experts

  We specialize in around the clock care to help seniors live well at home.

  Peace of mind

  Independent industry surveys place our client satisfaction rate at 97%.

  Available 24/7

  We are available 24 hours a day to provide your loved one with a caregiver.

  A trusted partner

  Nano Home Care is the trusted referral choice for elder care professionals.

  Balanced care

  Our unique approach to care promotes healthy mind, body and spirit.

  Cognitive therapeutics

  Fun yet effective activities designed by experts to keep aging minds sharp

  high caliber caregivers

  We typically hire only 1 in 25 applicants and provide ongoing training.

  No long term contract

  Use our services only as long as you’re 100% satisfied.

  0 +

  Home health care professionals

  0 +

  Office
  locations

  0

  States served by nanocare

  0 %

  Our client satisfaction rate

  Krajowa Rada ds. Kardiologii

  Krajowa Rada ds. Kardiologii jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

  Do zadań Rady należy m.in. udział w opracowaniu projektu Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia (NPCHUK) oraz monitorowanie jego realizacji; przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej; opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.

  Sieć Kardiologiczna

  25 listopada 2021 r. ruszyła zasadnicza część programu skierowana do 17 tysięcy pacjentów – mieszkańców Mazowsza, którzy chorują na niewydolność serca, nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, nadkomorowe i komorowe zaburzenia rytmu i przewodzenia, czy wady zastawkowe serca.

  Każdy, kto zostanie zakwalifikowany do pilotażu i wyrazi zgodę na udział w nim, będzie mógł liczyć na kompleksową i skoordynowaną opiekę kardiologiczną: od szybkiej diagnostyki po leczenie. Celem programu jest przyspieszenie ustandaryzowanej diagnostyki i leczenia pacjentów kardiologicznych. Regionalnym ośrodkiem koordynującym program na Mazowszu jest Narodowy Instytut Kardiologii kardynała Stefana Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Cały program potrwa 25 miesięcy, a etap realizacji programu – 18 miesięcy.