Zakończyło się posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, podczas którego Eksperci Rady przyjęli sprawozdanie za 2022 r. z realizacji zadań związanych z wdrażaniem Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia w latach 2022-2032.

Podczas posiedzenia Krajowej Rady ds. Kardiologii, które odbyło się 26 października br., prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki – Przewodniczący Rady, przedstawił informację o zrealizowanych w 2022 r. zadaniach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia w latach 2022-2032, do których należy zaliczyć w szczególności:

•    przegląd i aktualizację standardów kształcenia na studiach lekarskich – dostosowanie do postępu naukowego i technicznego;
•    przygotowanie zmian w programach specjalizacji w kardiologii i ChUK oraz medycyny rodzinnej i pracy;
•    rozpoczęcie pilotażu modeli telemedycznych w kardiologii dla chorych z niewydolnością serca;
•    przygotowanie propozycji nowego katalogu umiejętności zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów – certyfikacji przez towarzystwa naukowe oraz państwowe instytuty badawcze;
•    kontynuację programu pilotażowego: „Profilaktyka 40 plus”;
•    prowadzenie kampanii społecznej „Planuję Długie Życie” – edukacja prozdrowotna i promocja zdrowego stylu życia;
•    przygotowanie założeń ogólnopolskiego badania zagrożenia populacji polskiej chorobami układu krążenia (WOBASZ NIKard);
•    rozszerzenie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej o kolejne województwa.
Na posiedzeniu Rady podsumowano wyniki trzech konkursów przeprowadzonych na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego w ramach działania pn. Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałania 18.2. Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia.
Kolejne posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii zaplanowano na 29 listopada br.


***


Narodowy Program Chorób Układu Krążenia został ustanowiony uchwałą nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.
NPChUK stanowi reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z chorobami układu krążenia (ChUK). Program jest odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby układu krążenia i wynikające z tego skutki w postaci wysokiej umieralności. Jako kompleksowa narodowa strategią kardiologiczną, skupia działania na pięciu głównych obszarach, takich jak: inwestycje w kadry, edukację i profilaktykę, pacjenta, naukę i innowacje oraz system opieki kardiologicznej.
Program został przygotowany przez prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, pełnomocnika ministra zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 we współpracy z ekspertami Narodowego Instytutu Kardiologii. Do zadań Pełnomocnika należą: ocena prowadzonych działań z zakresu chorób układu krążenia, koordynacja przygotowania i wdrożenia Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032, monitorowanie efektów realizacji Programu, w tym realizacji Krajowej Sieci Kardiologicznej, koordynacja przygotowania rocznych harmonogramów realizacji Programu uwzględniających podział środków finansowych pomiędzy poszczególne obszary i działania Programu oraz koordynacja sprawozdawczości.