29 listopada 2023 r. odbyło się kolejne posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, podczas którego Eksperci Rady omówili i przyjęli zmiany w harmonogramie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.

Przedmiotem posiedzenia było:
1)    omówienie planowanych zmian w harmonogramie realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 oraz przyjęcie przez Członków KRK propozycji zmian i skierowanie ich do dalszego procedowania,
2)    omówienie i przyjęcie przez Członków KRK propozycji konkursów na zakup sprzętu w 2024 roku w ramach działania Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032.

Podczas posiedzenia Krajowej Rady ds. Kardiologii, prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki – Przewodniczący Rady, przedstawił informację o potrzebie aktualizacji harmonogramu wdrażania programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032, uwzględniającej rozpoczęcie realizację zadań w poszczególnych obszarach Programu dopiero w 2023 r. w związku z faktem, że Program wszedł w życie 28 grudnia 2022 r.

Następnie Przewodniczący Rady wskazał rodzaje wprowadzonych do harmonogramu zmian i omówił je według pięciu kluczowych obszarów Programu.  Zmiany polegały w szczególności na zmianie terminów realizacji poszczególnych poddziałań, modyfikacji realizacji niektórych poddziałań oraz zmianie podmiotów je realizujących, zmianie o charakterze porządkowym, doprecyzowującym czasookres trwania poddziałań, przy zachowaniu pierwotnych założeń.

W dalszej części posiedzenia Przewodniczący Rady przedstawił propozycje konkursów na zakup sprzętu w  2024 roku, w ramach działania Modernizacja infrastruktury i doposażenie podmiotów leczniczych, poddziałanie 18.2, obszaru V. Inwestycje w system opieki kardiologicznej, Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032, które w dyskusji zostały przyjęte przez Członków Krajowej Rady ds. Kardiologii.
Planowane do realizacji  w 2024 r. konkursy na zakup sprzętu medycznego będą obejmowały wzmocnienie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w diagnostyce chorób układu krążenia, a także poprawę dostępu do diagnostyki i leczenia chorób sercowo-naczyniowych.

***

Narodowy Program Chorób Układu Krążenia został ustanowiony uchwałą nr 247 Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032.
NPChUK stanowi reformę polskiej kardiologii, kardiochirurgii, chirurgii naczyniowej, angiologii, neurologii i innych dziedzin pokrewnych związanych z chorobami układu krążenia (ChUK). Program jest odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby układu krążenia i wynikające z tego skutki w postaci wysokiej umieralności. Jako kompleksowa narodowa strategią kardiologiczną, skupia działania na pięciu głównych obszarach, takich jak: inwestycje w kadry, edukację i profilaktykę, pacjenta, naukę i innowacje oraz system opieki kardiologicznej.
Program został przygotowany przez prof. dr hab. n. med. Tomasza Hryniewieckiego, pełnomocnika ministra zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032 we współpracy z ekspertami Narodowego Instytutu Kardiologii w Warszawie-Aninie. Do zadań Pełnomocnika należą: ocena prowadzonych działań z zakresu chorób układu krążenia, koordynacja przygotowania i wdrożenia Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032, monitorowanie efektów realizacji Programu, w tym realizacji Krajowej Sieci Kardiologicznej, koordynacja przygotowania rocznych harmonogramów realizacji Programu uwzględniających podział środków finansowych pomiędzy poszczególne obszary i działania Programu oraz koordynacja sprawozdawczości.