16 grudnia 2022 r. odbyło się posiedzenie Krajowej Rady ds. Kardiologii, w trakcie którego prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki – Przewodniczący Rady, podsumował ponad roczny okres realizacji pilotażu sieci kardiologicznej na Mazowszu oraz poinformował o rozszerzeniu programu na województwa dolnośląskie, łódzkie, małopolskie, pomorskie, śląskie i wielkopolskie.

W związku z rozszerzeniem obszaru realizacji programu pilotażowego o nowe województwa wydłużono czas trwania etapu realizacji programu pilotażowego do dnia 31. grudnia 2024 r. i uznano za zasadne zmianę struktury sieci kardiologicznej przez wprowadzenie krajowego ośrodka koordynującego. Zadania krajowego ośrodka koordynującego będzie realizował Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, który jednocześnie jest regionalnym ośrodkiem koordynującym na Mazowszu.

W dotychczasowym okresie realizacji pilotażu programu opieki nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej w woj. mazowieckim – wg stanu na dzień 30.11.2022 r. – opieką objęto 3000 pacjentów, w tym najwięcej z rozpoznaniem zaburzeń rytmu i przewodzenia serca – 1529 chorych. W ramach programu pacjenci odbyli 7427 wizyt w poradniach kardiologicznych uczestniczących w sieci kardiologicznej. Średni czas oczekiwania pacjenta, zgłoszonego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej do specjalisty kardiologa wynosił 25 dni. Na planowe leczenie w szpitalu pacjenci czekali średnio 24 dni, natomiast średni czas oczekiwania na zabieg ablacji w ramach programu wyniósł 22 dni.

Program pilotażowy został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 10 maja 2021r. w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej (Dz. U. z 2021r. poz. 880). Głównym celem pilotażu jest ocena organizacji, jakości i efektów opieki kardiologicznej w ramach sieci kardiologicznej. Narodowy Instytut Kardiologii pełni rolę regionalnego ośrodka koordynującego program na Mazowszu w oparciu o przygotowane wytyczne. Zadaniem regionalnego ośrodka jest w szczególności koordynacja opieki kardiologicznej nad pacjentem w ramach sieci kardiologicznej.

W trakcie posiedzenia prof. dr hab. med. Tomasz Hryniewiecki – Przewodniczący Krajowej Rady ds. Kardiologii poinformował o przyjęciu uchwały nr 247 Rady Ministrów z dnia 6. grudnia 2022 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pn. Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032”, a także przedstawił harmonogram działań Programu w poddziale na poszczególne obszary interwencji z jednoczesnym podkreśleniem działań priorytetowych, które będą podejmowane w pierwszej kolejności.