Prof.dr hab.n.med. Tomasz Tadeusz Hryniewiecki, specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, absolwent studiów podyplomowych w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia i studiów Executive MBA.

Studia na II Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) ukończył w 1989 r. Specjalizację z chorób wewnętrznych uzyskał w 1993 r. (1. stopnia) i w 1996 r. (2. stopnia) oraz z kardiologii w 2000 r. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1996 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Czynność dróg oddechowych u chorych z wadą mitralną”, następnie stopień doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskał w 2003 r. w wyniku postępowania habilitacyjnego i na podstawie rozprawy pt.: „Ocena przydatności nowych markerów zapalnych i metod biologii molekularnej w diagnostyce infekcyjnego zapalenia wsierdzia”. Tytuł profesora nauk medycznych uzyskał w 2020 roku. Staże przed – i podyplomowe odbywał w Aleppo University (Aleppo, Syria), Henry Ford Hospital (Detroit, Michigan, USA), Pretoria Heart Hospital (Pretoria, RPA) oraz w Herz–Zentrum (Bad Krozingen, Niemcy). Ponadto ukończył studia podyplomowe: „Zarządzanie ryzykiem w opiece zdrowotnej” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz studia podyplomowe Executive MBA w ochronie zdrowia.

Całe życie zawodowe i naukowe Tomasza Hryniewieckiego było i jest związane z Narodowym Instytutem Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowym Instytutem Badawczym. Pracę rozpoczął w 1989 roku w Klinice Wad Serca Instytutu Kardiologii pod opieką prof. dr hab. n. med. Marii Hoffman, która była również dyrektorem Instytutu. Tam, wraz ze zdobywanym doświadczeniem i stopniami naukowymi, uzyskał stanowiska asystenta, adiunkta, docenta i profesora nadzwyczajnego w 2009 roku. W roku 2008 został kierownikiem Izby Przyjęć Instytutu Kardiologii. Opracował koncepcję działania i zorganizował Oddział Szybkiej Diagnostyki, jako miejsca wstępnej diagnostyki nieinwazyjnej i inwazyjnej chorych kardiologicznych oraz wykonywania prostych zabiegów terapeutycznych, w celu skrócenia czasu oczekiwania chorych na diagnostykę i leczenie. Od 2010 r. objął kierownictwo Kliniki Wad Nabytych Serca, w której przed laty rozpoczynał swoją karierę zawodową. Wraz z zespołem Kliniki prowadzi działalność kliniczną i naukową w zakresie kardiologii, a szczególnie wad nabytych i zastawkowych serca, infekcyjnego zapalenia wsierdzia i nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej. Dostrzeżenie rosnących potrzeb związanych ze starzeniem się społeczeństwa legło u podstaw zmiany organizacji pracy Kliniki z szerokim włączeniem w proces diagnostyczno-leczniczy krótkich hospitalizacji, punktu konsultacyjnego i przychodni przyklinicznej, co doprowadziło do skrócenia kolejki oczekujących chorych. W pracy Kliniki kluczową rolę odgrywa Pracownia Echokardiografii, której profil został znacznie rozszerzony o badania przezprzełykowe, obciążeniowe i śródoperacyjne, a która uzyskała najwyższy poziom akredytacji. Aktywność naukowa pozwala na liczne prezentacje na zjazdach i kongresach naukowych, w tym tak prestiżowych jak European Society of Cardiology, American Heart Association, czy American College of Cardiology. Profesor Hryniewiecki jest promotorem pięciu ukończonych przewodów doktorskich, w tym trzech z wyróżnieniem oraz kolejnych w trakcie przygotowywania.

Równolegle do prowadzenia Kliniki Wad Nabytych Serca od 2012 r. prof. Hryniewiecki, jako zastępca Dyrektora ds. Klinicznych Instytutu Kardiologii, zarządzał zespołem liczącym ponad 1000 pracowników personelu medycznego i administracyjnego. Dzięki zdobytemu już na poprzednich stanowiskach doświadczeniu przeprowadził zmianę organizacji pracy Instytutu, polegającą na rozwoju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz rozszerzeniu diagnostyki jednodniowej / krótkoterminowej. Utworzył nowe przykliniczne pracownie echokardiograficzne, aby zwiększyć dostępność diagnostyki kardiologicznej dla pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych, centralną rejestrację i informację poradni przyklinicznych. Wprowadził zmiany organizacyjne i zmiany dokumentacji szpitalnej, zakończone uzyskaniem certyfikatu akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia i przejściem Instytutu na w pełni elektroniczną dokumentację medyczną od października 2013 r.

Po wygranym jednogłośnie konkursie na stanowisko Dyrektora Instytutu Kardiologii w maju 2015 roku i powołaniu na to stanowisko parę miesięcy później przez ministra prof. Mariana Zembalę, zarządza prawie 1300 osobowym zespołem. Od początku kadencji rozpoczął intensywne działania restrukturyzacyjne polegające na koncentracji działalności Instytutu w jednej lokalizacji (przeniesienie klinik zlokalizowanych dotychczas w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji), utworzeniu nowego Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej, utworzeniu nowego Zakładu Biologii Medycznej oraz Oddziału Diagnostyki Jednodniowej. W trakcie realizacji jest zmiana zasad funkcjonowania Instytutu w kierunku ośrodka diagnozującego i leczącego wszystkie choroby z zakresu kardiologii, kardiochirurgii i chirurgii naczyniowej, głównie w trybie ambulatoryjnym i w ramach krótkich hospitalizacji. Temu celowi podporządkowane są też wszystkie, intensywne działania inwestycyjne w zakresie infrastruktury i sprzętu specjalistycznego. Pomimo tego sytuacja finansowa Instytutu pozostaje dobra. W działalności leczniczej szczególnie rozwijany jest program leczenia niewydolności serca, włącznie z przeszczepianiem serca, przeszczepianiem wielonarządowym i mechanicznym wspomaganiem krążenia, oraz program leczenia zaburzeń rytmu serca. W wyniku zmian w organizacji działalności naukowej udało się zwiększyć jej zasięg i znaczenie, co pozwoliło Instytutowi na uzyskanie najwyższej kategorii naukowej A+ podczas ostatniej kompleksowej oceny jednostek naukowych KEJN.

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 17 października 2019 r. Instytut został przekształcony w Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego i uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego z uprawnieniami do realizacji programów polityki zdrowotnej i programów wieloletnich. Dzięki temu od początku 2020 roku prof. Hryniewiecki rozpoczął prace przygotowujące Narodowy Program Chorób Układu Krążenia na lata 2022 – 2033, który jest odpowiedzią na obecny i prognozowany wzrost zachorowań na choroby układu krążenia oraz wynikające z tego skutki w postaci wysokiej umieralności, pogorszania jakości życia chorych oraz znacznych obciążeń finansowych związanych z leczeniem tych chorób. Równolegle prof. Hryniewiecki rozpoczął prace nad programem kompleksowej i skoordynowanej opieki kardiologicznej „Krajowa Sieć Kardiologiczna”, który ma ułatwić i przyspieszyć drogę pacjenta od podstawowej opieki zdrowotnej do rozpoznania i nowoczesnego leczenia w odpowiednich ośrodkach specjalistycznych. Program ten, jako program pilotażowy w województwie mazowieckim, został uruchomiony w 2021 roku. Prace rozpoczęły się od przygotowania ścieżek pacjentów w czterech grupach rozpoznań: nadciśnienie tętnicze oporne i wtórne, niewydolność serca, wady zastawkowe serca, zaburzenia rytmu i przewodzenia. W celu monitorowania realizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia zarządzeniem z 10.05.2021 r. Minister Zdrowia powołał Krajową Radę ds. Kardiologii, której przewodniczącym został prof. Hryniewiecki.

Tomasz Hryniewiecki w Narodowym Instytucie Kardiologii zajmuje się również pracą dydaktyczną, szkoleniem lekarzy odbywających staże specjalizacyjne z kardiologii, także jako przewodniczący i członek komisji egzaminacyjnych. Jest kierownikiem naukowym i wykładowcą na kursach dla lekarzy specjalizujących się w kardiologii i chorobach wewnętrznych. Był kierownikiem i współwykonawcą w grantach finansowanych z budżetu KBN, NCN i NCBiR oraz pracach statutowych Instytutu Kardiologii. Ponadto jest redaktorem naczelnym pisma „Stany Nagłe po Dyplomie”, członkiem i przewodniczącym rad naukowych pism, m. in. „Kardiologia po Dyplomie”, „Medycyna po Dyplomie,, kierownikiem naukowym, członkiem komitetów naukowych i wykładowcą kongresów polskich i zagranicznych, recenzentem prac na międzynarodowych kongresach, recenzentem prac oryginalnych w pismach, m.in. Cardiology Journal, Catheterization and Cardiovascular Interventions, Kardiologia Polska, Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej, , Research Reports in Clinical Cardiology, Rheumatology.

Prof. T. Hryniewiecki aktywnie uczestniczył w pracach polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych:

 • Studenckie Towarzystwo Naukowe;
 • Polskie Towarzystwo Kardiologiczne / European Society of Cardiology od 1991 r.;
 • Klub „30” młodych kardiologów PTK, 1996-2004;
 • Sekcja Wad Serca / Sekcja Wad Zastawkowych Serca PTK: sekretarz (2002-2004), zastępca przewodniczącego (2005-2008), przewodniczący (od 2021);
 • przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału Warszawskiego PTK w trzech kadencjach (2005-2012);
 • European Respiratory Society od 1995 r.

Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych o zasięgu międzynarodowym.
Sumaryczny „Impact Factor”: 215,4; Indeks Hirscha: 18.

Jest również autorem i współautorem licznych podręczników i monografii naukowych z zakresu kardiologii i chorób wewnętrznych, między innymi: Wielka Interna. Kardiologia z elementami angiologii. Tom I i II. Wyd. I i II, Wady Serca. Tom I i II, Wyd. I i II, Stany Nagłe. Wyd. I, II, III, IV, Stany Nagłe w Kardiologii.

Inne doświadczenia zawodowe profesora Hryniewieckiego to:

 • członek Komitetu Organizacyjnego społecznej Rady Programowej Debaty „Wspólnie dla Zdrowia”- Ministerstwo Zdrowia, 2018 – 2019;
 • członek zespołu Ministra Zdrowia do spraw współpracy polsko-amerykańskiej – od sierpnia 2018 r.,
 • członek zespołu doradczego – Rady Narodowego Kongresu Nauki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2017 – 2018;
 • członek Zespołu do spraw opracowywania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów – Ministerstwo Zdrowia 2016 r.;
 • członek Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w kadencjach IV – X;
 • członek Prezydium Rady Naukowej Instytutu Kardiologii w kadencjach IV – VIII;
 • przewodniczący Komisji ds. Szkoleń Rady Naukowej w kadencjach IV – VII, praca charytatywna w Fundacji Instytutu Kardiologii:
 • prezes zarządu, w latach 2008-2012, przewodniczący Rady Fundacji od 2012 r.

Profesor Tomasz Hryniewiecki został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Medalem 100-Lecia Odzyskania Niepodległości.